Головна » Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

про надання послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОШКОЛА ДЖАСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36884687, місцезнаходження: 03045, м. Київ, Голосіївський район, вул. Вітянська, буд. 7), в особі директора Жемери Андрія Сергійовича, який діє на підставі Статуту, (надалі також – «Автошкола»), з однієї сторони, та 

ФІЗИЧНА ОСОБА, (надалі також –  «Учень»), з іншої сторони, (а разом також – «Сторони»), уклали цей Публічній договір про надання послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (надалі також – «Договір») про наступне: 

 

 • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. За цим Договором Автошкола зобов’язується надати послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (надалі також – «Послуги»), а Учень зобов’язується пройти курс навчання і оплатити послуги Автошколи.
  2. Процес надання Послуг завершується внесенням Автошколою інформації щодо Учня в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру МВС у вигляді Свідоцтва про закінчення Учнем Автошколи (надалі також – «Свідоцтво»).  

 

 1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 
 1. У разі здійснення оплати, фізична особа цим засвідчує своє бажання укласти Договір та набуває статусу «Учень». 
 2. Надання Послуг Автошколи починається після здійснення Учнем першого платежу на розрахунковий рахунок Автошколи, за реквізитами, передбаченими у розділі 9 Договору, відповідно до вибраної послуги та у порядку, передбаченому Договором. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Автошколи, передбачений у розділі 9 Договору

 

 • ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Вартість Послуг та порядок їх оплати визначаються відповідно до Додатку 1 до цього Договору.
  2. Облік наданих Учню послуг ведеться Автошколою.
  3. Додаткові освітні послуги оплачуються за згодою Сторін.
  4. Оплата послуг Автошколи проводиться поетапно:
   1. Перший платіж у розмірі 2000 грн. здійснюється Учнем як передоплата за теоретичне навчання.
   2. Остаточний розрахунок за теоретичне навчання здійснюється не пізніше останнього робочого числа місяця у якому розпочато навчання.
   3. Розрахунок за практичні заняття здійснюється Учнем у розмірі 100 % передоплати до моменту проведення першого заняття. 
   4. За домовленістю Сторін, оплата за послуги, зазначені у п.1.1. Договору,  може бути здійснена повністю одним платежем за реквізитами, передбаченими у розділі 9 цього Договору

 

 • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Автошкола зобов’язується:  
   1. Організувати і забезпечити належне виконання послуг, передбачених пунктом 1.1. цього Договору.
   2. Розробити навчальний план, організувати проведення занять, дотримуватись вимог, які пред’являються до навчального процесу.
   3. Прочитати курс лекцій з Правил дорожнього руху України.
   4. Перед проведенням практичних занять проводити інструктаж.
   5. Надавати автомобіль для проведення практичних занять в справному технічному стані.
   6.  Провести внутрішні іспити.
   7. Надавати Учню консультації з усіх питань, що стосуються надання Послуг, за телефонами, номери яких вказані у розділі 9 Договору, згідно з графіком роботи Автошколи
   8. Не розголошувати відомості про Учня, за винятком випадків прямо передбачених чинним законодавством України. 
   9.  Усувати обставини, що перешкоджають користуванню Послугами в терміни, передбачені цим Договором та чинним законодавством України. 
   10.  При наданні Послуг Автошкола зобов’язується дотримуватися норм, встановлених відповідно до чинного законодавства України. 
   11. Надавати інші послуги за угодою з Учнем.
  2. Автошкола має право:
   1. Встановлювати навчальний розклад і навчальний графік.
   2. Вимагати оплати послуг, передбачених пунктом 1.1. цього Договору, додатками та Додатковими угодами до Договору.
   3. Переносити дату і час проведення занять, попередньо повідомивши про це Учня.
   4. Переносити терміни навчання у разі неявки Учня на заняття з поважної причини.
   5. Направляти засобами електронного зв’язку Учню повідомлення, пов’язані з наданням послуг за Договором, а також повідомлення рекламного або інформаційного характеру, що стосуються проведення Автошколою різних акцій і заходів. 
   6. Автошкола має право розірвати Договір з Учнем, в односторонньому порядку, повідомивши Учня не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання в разі порушення Учнем умов цього Договору і/або відповідно до вимог чинного законодавства.
   7. За систематичні пропуски занять (більше ніж 2 теоретичні заняття), Автошкола має право відрахувати Учня.
  3. Учень зобов’язується: 
   1. Оплатити в повному обсязі вартість наданих Автошколою Послуг відповідно до умов Договору.
   2. Надати Автошколі у 7-денний строк після початку навчання наступні документи: копію паспорту, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків або копію ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання особи, фото Учня у форматі 3х4 та медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом.
   3. Повідомляти Автошколі про зміну документів, місця проживання, телефону в 3-х денний  термін.
   4. Відвідувати всі теоретичні та практичні заняття пропонованого курсу, проходити тестування в особистому кабінеті Учня за посиланням: https://green-way.com.ua/uk та дотримуватися всіх вказівок інструктора під час проведення практичних занять.
   5. Повідомляти Автошколу про свою неявку по узгодженому сторонами Графіку, не менше ніж за 24 години до початку кожного окремого заняття (у разі необхідності). 4.3.5. Дотримувати умов цього Договору, додатків та додаткових угод, укладених з Автошколою.
   6. Поводись коректно та ввічливо з представниками Автошколи та дбайливо ставитися до майна Автошколи.
   7. Повідомити Автошколу у разі присутності факту застосування адміністративного стягнення у вигляді позбавлення особи права на керування транспортним засобом, факту позбавлення водійського посвідчення.
   8. У разі необхідності (на вимогу представника Автошколи), в день надання доступу до Послуг (першого заняття), особисто підписати документи, що підтверджують надання Послуг.
   9. У разі закінчення терміну дії Договору або його розірвання розрахуватися за отримані послуги. 
  4. Учень має право: 
   1. Відвідувати заняття, користуватися навчально-методичними матеріалами, обладнанням і транспортними засобами, наданими Автошколою в освітніх цілях.
   2. Укладати з Автошколою угоди на надання додаткових освітніх послуг.
   3. Відмовитися від оплати додаткових послуг, не передбачених цим Договором.
   4. Отримувати необхідну інформацію про Автошколу.
   5. В будь-який час відмовитися від виконання цього Договору за умови оплати Автошколі фактично понесених витрат.
   6. Після закінчення терміну навчання здати іспити.

 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Учень, який не склав внутрішні іспити з практичних занять до іспиту в Головному сервісному центрі МВС України (надалі також – «Сервісний центр») не допускаються.
  2. Учень, який повідомив про неявку на іспит з водіння менше ніж за 24 години до обумовленого часу оплачує подачу автомобіля відповідно до вартості послуг на сайті: https://just-avto.kiev.ua/.
  3. Учень, який не з’явився на внутрішні іспити з поважних причин, здає їх у визначені за домовленістю дні.
  4. Учень, який не склав внутрішніх іспитів може додатково отримати практичне заняття, за домовленістю із Автошколою, яке оплачуються відповідно до вартості Послуг, передбачених у Додатку №1 до Договору, станом на момент виникнення потреби у наданні такого практичного заняття.
  5. Сторони погоджуються з тим, що результати здачі внутрішніх іспитів Автошколи та іспитів в Сервісному центрі є показником індивідуальних здібностей Учня ефективно засвоювати навчальний курс, застосовувати отримані навички і, як наслідок цього, не можуть гарантуватися Автошколою.
  6. Відповідальність за транспортний засіб несе інструктор з навчання практичної їзди, який є співробітником Автошколи.
 • Автошкола звільняється від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію Учня в Єдиному державному реєстрі МВС, у разі порушення Учнем строків подання документів Автошколі, передбачених у п.4.3.2 Договору.

 

 • ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
 • Сторона звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором у випадку, коли таке невиконання (неналежне виконання) є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли під час виконання цього Договору, мають надзвичайний характер і які Сторони не могли передбачити в момент укладання цього Договору.
 • Під обставинами непереборної сили розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, та які виникли після укладання цього Договору поза волі та бажань Сторін (Сторони), наприклад, але не виключно: дії природних сил та катаклізмів, війна (у тому числі неоголошена), воєнні дії, безчинства та ін., заборони та обмеження, які випливають з документів нормативного та ненормативного характеру органів державної влади і управління, які унеможливлюють виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором.
 • Про настання, характер і припинення вищевказаних обставин, Сторони інформують одна одну протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх настання або припинення. Автошкола розміщує відповідне повідомлення на сайті (https://just-avto.kiev.ua/ ), а у разі неможливості такого розміщення, повідомлення здійснюється телефоном або шляхом направлення повідомлення засобами електронного зв’язку.
 • У випадку дії форс-мажорних обставин штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну умов цього Договору, або перенос строків.
 • Автошкола звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме — коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань. Автошкола зобов’язана терміново, в термін до 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Учня про це і прийняти усі необхідні заходи по усуненню цих обставин.

7.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Учнем першого платежу щодо оплати вартості послуг, передбачених у п. 1.1. Договору і діє до повного виконання.
 2. Дія Договору припиняється: 
  1. за згодою Сторін;
  2. якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору
  3. у разі ліквідації юридичної особи — Автошколи;
  4. у разі відрахування Учня з Автошколи згідно з законодавством; 
  5. у разі систематичного порушення або невиконання умов Договору.

 

 • ІНШІ УМОВИ
  1. Автошкола має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору і його Додатків, в тому числі змінювати вартість послуг, вводити нові Додатки до Договору, публікуючи на сайті: https://just-avto.kiev.ua/.
  2. Автошкола має право направляти Учню будь-які повідомлення та сповіщення, публікуючи їх на сайті: https://just-avto.kiev.ua/. Такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним, незалежно від факту його прочитання Учнем
  3. Приєднанням до цього Договору, Учень підтверджує надання своєї згоди Автошколі на обробку його персональних даних, наданих їй в будь-якій формі (письмовій або усній), з метою виконання зобов’язань Сторін за цим Договором. Зокрема, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за консультаційні послуги, що надаються за цим Договором, рекламних цілях і т.д. 
  4. Згода на обробку персональних даних Учня, яка визначена в п.8.1 цього Договору, діє протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії. 
  5. Приєднуючись до цього Договору, Учень підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються Автошколі з метою виконання зобов’язань Сторін за цим Договором. Зокрема, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за консультаційні послуги, що надаються за цим Договором.  
  6. Приєднуючись до цього Договору, Учень дає згоду на те, що Автошкола має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам, в установленому законом порядку, без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки, зазначеної в п. 8.1 цього Договору
  7. Приєднуючись до цього Договору, Учень підтверджує, що йому відомий і зрозумілий зміст його прав як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 • РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АВТОШКОЛА ДЖАСТ»ФІЗИЧНА ОСОБА
ідентифікаційний код юридичної особи: 36884687, 

поточний рахунок

UA803052990000026002036210348 в ПАТ КБ «Приватбанк»

місцезнаходження: 03045, м. Київ, Голосіївський район, вул. Вітянська, буд. 7

телефони: (044) 568-0-561, (096)-566-45-45, (063) 265-69-59, (050) 566-45-45

веб-сайт: https://just-avto.kiev.ua/ 

 

Додаток №1 

від 01.08.2022 року

до Публічного договору про надання послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

 


ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

Групові заняття (теорія)

 • категорія В – від 7 000 грн.

Індивідуальне навчання (теорія):

 • категорія В – від 12 000 грн.

Вартість практичних занять (водіння)*:

 • авто з МКПП – 750 грн/60 хв.
 • авто з АКПП – 750 грн/60 хв.

Повторний курс практичної підготовки:

 • 10 уроків водіння + реєстрація – 7000 грн;
 • 15 уроків водіння + реєстрація – 9000 грн.

Повторна подача автомобіля для складання Внутрішнього іспиту з водіння:

 • 600 грн.

Організація іспиту у Сервісному центрі для учнів інших автошкіл:

 • організація + подача авто на іспит – 1500 грн;

 

*Для  курсантів, які проходили теоретичне навчання у ПП “Автошкола Джаст” діє знижка -100 грн за кожне практичне заняття у разі придбання повного пакету практичного курсу. 

**Вартість послуг Головного сервісного центру МВС (держмито за теоретичний і практичний іспит), посвідчення водія, а також медична довідка для водіїв оплачується окремо.

 

 1. Автошкола має право вносити зміни до цього Додатку в односторонньому порядку, шляхом опублікування на сайті: https://just-avto.kiev.ua/ повідомлення про збільшення вартості послуг та розміщення на сайті нових Додатків. 
 2. Підвищення цін за теоретичне навчання не застосовується до Учнів, які вже сплатили повну вартість. Підвищення цін щодо практичних занять може бути збільшене, внаслідок підвищення цін на пальне.